Vedtægter

Vedtægter

Navn – Hjemsted.
§ 1.
Foreningens navn er: Gislinge Antenneforening.
Foreningens interesseområde er: Gislinge by.
Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende formands adresse.

Formål.
§ 2.
Foreningens formål er, at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af radiofoni- samt danske, og om muligt, udenlandske TV programmer i det under § 1 nævnte område, og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlig myndigheder, for sådanne anlæg.

Medlemmerne.
§ 3.
Stk. 1.
Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg evt. via pålagte servitutter, er automatisk medlem af foreningen.

Stk. 2.
Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 1, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, mod at betale gældende tilslutningsafgift, under forudsætning af, at forsyningen umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen muligheden for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderlige udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.

Stk. 3.
Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder, bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

Stk. 4.
Et medlem, som ikke respektere nærværende vedtægter eller beslutninger, som vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmets tilslutning til fællesantenneanlægget afbrydes med øjeblikkelig virkning. En eksklusion skal godkendes af nærmest følgende generalforsamling.

§ 4.
Stk. 1.
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at oplyse bestyrelsen om lejerens navn og adresse.

Stk. 2.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler i den forbindelse lejeren, at opnå skriftlig tilladelse hos udlejeren, til etablering af tilslutningen.

Stk. 3.
Institutioner og lignende, der ifølge deres natur ikke kan betragtes som et medlem, kan tilsluttes på særlige vilkår fastlagt af bestyrelsen.

§ 5.
Stk. 1.
Medlemmerne er pligtig til at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden vederlag fra foreningens side.

Stk. 2.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påføre anlægget skader uden for egen grund.

Stk.3.
Enhver skade der påføres anlægget skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 6.
Stk. 1.
Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb, såfremt medlemmet ikke er bundet af pålagte servitutter om tilslutning på ejendommen.

Stk. 2.
Udmeldelse kan kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svare til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld, opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen.

Stk. 3.
Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.

Generalforsamling.
§ 7.
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest inden udgangen af januar måned og indvarsles ved skriftlig indkaldelse senest 14 dage før.

Stk. 3.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 10 punkter.:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. (Formandens beretning.)
3) Aflæggelse af regnskab. (Kasserens beretning.)
4) Forslag til nyt budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag fra medlemmerne.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisor.
9) Valg af revisorsuppleanter.
10) Eventuelt.

Stk.4.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal med navns underskrift, tilstiles et af bestyrelsens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel og skal afholdes, efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsordenen fra 25 (femogtyve) procent af medlemmerne, senest tre uger efter en sådanne begæring er modtaget.

§ 9.
Stk.1.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 2.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 3.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

Stk. 4.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget. Herudover har udlejer én stemme.

Stk. 5.
Udlejer kan, som en juridisk person og som medlem, kun afgiv én stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde.

Stk. 6.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét – og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Stk. 7.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Ledelse – Tegning – Hæftelse.

§ 10.
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kassere, sekretær samt 5 medlem.

Stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendig for foreningens virksomhed.

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en overgang.

Stk. 4.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen, efter på en ordinær generalforsamling fastlagte regler.

§ 11.
Stk. 1.
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb og salg, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 2.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 12.
Stk. 1.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 2.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket uanset om kravet hidrøre fra skader på medlemmernes aktiver, eller fra den programvirksomhed, der formidles af foreningens kabelanlæg.

Regnskab – Økonomi.
§ 13.
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9. (1 Oktober til 30 September)

Stk. 2.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen.

Stk. 3.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisoren ønsker det.

Restancer.
§ 14
Stk. 1.
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til foreningens advokat med efterfølgende incassosag, og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde.

Stk. 2.
Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger og udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter gebyrer for rykkerskrivelser, afkobling samt gentilkobling til anlægget.

Stk. 4.
Bestyrelsen er pligtig til, på opfordring, at udlevere takstblad over de til enhver tid gældende tariffer i foreningen.

Fraflytning.
§ 15.
Stk. 1.
Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende medlemkontingent.

Stk. 2.
Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelser.

Stk. 3.
Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

Vedligeholdelse – Kontrol.
§ 16.
Stk. 1.
Foreningen ejer alle antenner og forstærkerstationer samt hovedfordelingsnet til og med tilslutningsstander.

Stk. 2.
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, samt at det forsikres i det omfang bestyrelsen finder nødvendig.

§ 17.
Stk. 1.
Indføring fra tilslutningsstander til monopolskillepunkt, (første antennestik eller skillepunkt på loft) må kun udføres af en af foreningen godkendt installatør.

Stk. 2.
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage, eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf, før monopolskillepunktet. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter, kan bestyrelsen straks lade tilslutningen afbryde.

§ 18.
Stk. 1.
Foreningen forbeholder sig ret til, i kortest mulig tid, at afbryde driften af anlægget af hensyn til reparation eller udvidelse af anlægget.

Stk. 2.
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmets installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden, og at installationerne svare til den over for foreningen angivne, samt at disse er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

§ 19.
Stk. 1.
Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.

Stk. 2.
Den tilsynsførende og reparatøren har til enhver tid, mod legitimation, adgang til installationerne.

Vedligeholdelse – Teknisk installation.
§ 20.
Stk. 1.
Bestyrelsen vælger en tilsynsførende blandt dens medlemmer. Denne skal forestå kontakten til evt. servicefirma og offentlig myndighed mm.. Den tilsynsførende føre tilsyn med at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget.

Stk. 2.
Bestyrelsen opdeler foreningens dækningsområde imellem sig og virker som kontaktperson for de enkelte områder.

Stk. 3.
Den tilsynsførende modtager reklamationer over anlæggets funktion fra kontaktpersonerne for de enkelte områder, og sørger for at tilkalde servicemontør for den fornødne reparation. Den tilsynsførende føre endvidere kontrol med, at vedligeholdelsen sker som aftalt.

Ændringer – Udvidelse.
§ 21.
Stk. 1.
Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

Stk. 2.
Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelse af anlægget med flere Radio/TV stationer (programmer), selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændringer eller ombygning af anlægget. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder som forventes at foreligge i nærmeste fremtid, samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

Stk. 3.
Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening, samt etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening, må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Stk. 4.
Foreningen har pligt til, i henhold til Telestyrelsens bekendtgørelser, at afholde en brugerafstemning omkring foreningens programflade. Denne foretages hvert andet år (lige Årstal) og senest med udgangen af april måned det pågældende år. Reglerne for denne findes som bilag til vedtægterne.

Vedtægtsændring – Foreningsophør.
§ 22.
Stk. 1.
Foreningens virksomhed ophøre, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i anden forening.

Stk. 2.
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 del af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 del af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 del af de repræsenterede stemmeberettigede.

Stk. 3.
Reglerne i stk. 2 er ligeledes gældende ved foreningens ophør.

Fortolkning.
§ 23.
Stk. 1.
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Stk. 2.
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter, med bilag, skal tilstiles samtlige af foreningens medlemmer.

Således vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling den 30/10 2013.

Kim Skovgaard

Jesper Eckeroth

Henrik Hansen

John Berthelsen

Torben Petersen